Test 40 pytań INF.04

Kwalifikacja INF.04 - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

1. Dane z serwera do aplikacji front-end można przesłać za pomocą:
2. Która z cech przycisków typu Radio-button wyspecyfikowanych w prezentowanym fragmencie dokumentacji jest prawdziwa?
3. Rezultatem wykonania przedstawionego fragmentu kodu jest wypisanie liczb z przedziału od 2 do 20, które są
4. W metodach klasy GoldCustomer są widoczne jedynie pola
5. Przedstawiony symbol przedstawia
6. Założenie programowania obiektowego polegające na ukrywaniu składowych klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
7. Utworzenie procedury składowej o nazwie dodajUsera w MS SQL rozpoczyna się od poleceń
8. Pierwotnym przeznaczeniem środowisk IDE o nazwach: IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans jest programowania w języku:
9. Programista chce dobrać najszybciej działający algorytm przetwarzania danych w swojej aplikacji. Na podstawie przedstawionej w tabeli złożoności obliczeniowej, należy wybrać algorytm numer
10. Aby w aplikacji Web zaimplementować mechanizm gromadzenia na komputerach użytkowników danych statystycznych, można zastosować
11. Rekomendacje standardu WCAG 2.0 związane z percepcją dotyczą:
12. Która struktura danych może być zaimplementowana przy wykorzystaniu jedynie wymienionych metod?
13. Aplikacja mobilna wyświetla listę, której każdy z elementów może być dotknięty palcem, aby wyświetlić jego szczegóły. Zdarzenie odpowiadające tej akcji to
14. Zastosowanie typu DECIMAL języka SQL wymaga wcześniejszego zdefiniowania długości (liczby cyfr) przed przecinkiem oraz długości cyfr po przecinku. Jest to zapis:
15. Frameworkiem umożliwiającym programowanie aplikacji desktopowych jest
16. Jednym z etapów publikacji mobilnej w sklepie Google Play są testy Beta, których cechą charakterystyczną jest to, że są one:
17. Wskaż niestabilny algorytm sortowania
18. Jedną z wytycznych standardu WCAG 2.0 jest
19. Metoda poszukiwań w tablicach posortowanych, która polega na podzieleniu tablicy na kilka bloków i wyszukaniu liniowym tylko w tym bloku, w którym docelowy element może się znajdować, w języku angielskim nosi nazwę
20. W językach C++ lub C# słowo kluczowe virtual można stosować do
21. Aby zaprojektować zestaw danych do zainicjowania algorytmu sortowania bąbelkowego tablicy, należy zastosować przynajmniej typy:
22. Przedstawiony fragment kodu w języku Java wypełnia tablicę wartościami:
23. Zadaniem interpretera jest:
24. Aplikacje Web wykonane we frameworku Angular lub bibliotece React i działające na domyślnych ustawieniach portów można uruchomić na lokalnym serwerze, wpisując w przeglądarce
25. W przedstawionym kodzie zdefiniowano abstrakcyjną klasę figura i dziedziczącą po niej klasę prostokąta ze zdefiniowanymi polami i konstruktorami. Wskaż minimalną implementację sekcji /* metody klasy */ dla klasy Prostokat:
26. Zastosowanie modyfikatora abstract w definicji metody klasy oznacza, że
27. Zapisane w kodzie szesnastkowym składowe RGB koloru #AA41FF po przekształceniu do kodu dziesiętnego wynoszą kolejno
28. Zakładając, że przedstawiona hierarchia klas reprezentuje figury geometryczne została prawidłowo zaimplementowana funkcjonalnie, a każda z możliwych figur zawiera metodę liczenia pola, to sposób deklaracji metody liczPole() wskazuje, że znajduje się ona w klasie
29. Przedstawione równoważne funkcjonalnie fragmenty kodu w bibliotece React.js oraz we frameworku Angular mają za zadanie wyświetlić
30. Przedstawiony diagram Gantta dotyczy projektu informatycznego. Zakładając, że każdy członek zespołu ma wystarczające umiejętności, aby wykonać każde z zadań oraz do każdego z zadań można przydzielić tylko jedną osobę, która poświęca na zadanie cały dzień pracy, to minimalnie zespół musi liczyć:
31. Przedstawiony zapis w języku Python prezentuje:
32. Przedstawiony listing zawiera pola pewnej klasy. Które pole (pola) są dostępne z poziomu programu głównego poprzez wywołanie postaci nazwaObiektu.nazwaPola?
33. Co można powiedzieć o metodach klasy Point?
34. Przedstawiony fragment programu w języku C# generuje hasło. Wskaż zdanie PRAWDZIWE określające własność tego hasła:
35. Cechami dobrego negocjatora są:
36. Na przedstawionych funkcjonalnie równoważnych sobie kodach źródłowych w wyniku wykonania operacji w zmiennej b zostanie zapisana wartość:
37. Przedstawiona deklaracja zmiennych zapisanych językiem JAVA obejmuje
38. Z tabeli przedstawiającej złożoność obliczeniową algorytmów sortowania na dowolnym, dużym, zbiorze wejściowym (ponad 100 elementów) wynika, że najszybszą metodą jest algorytm sortowania:
39. W którym modelu Cyklu Życia Projektu Informatycznego występuje etap analizy ryzyka?
40. Poszkodowanego należy ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej w przypadku: