Test 40 pytań INF.04

Kwalifikacja INF.04 - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

1. Zadaniem interpretera jest:
2. Przedstawiony zapis w języku C# oznacza definicję klasy Car, która:
3. Zastosowanie typu DECIMAL języka SQL wymaga wcześniejszego zdefiniowania długości (liczby cyfr) przed przecinkiem oraz długości cyfr po przecinku. Jest to zapis:
4. Przedstawiony opis licencji w ramce wskazuje, że jest to licencja
5. Które narzędzie programistyczne służy do tłumaczenia kodu źródłowego do postaci zrozumiałej dla komputera, sprawdza wszystkie instrukcje kodu, czy nie występują w nich błędy, a następnie tworzy wykonywalny moduł?
6. W wyniku wykonania przedstawionego kodu napisanego w języku C++ w konsoli zostanie wyświetlony ciąg liczb
7. Przedstawiony kod napisany w języku XML/XAML definiuje
8. Przedstawiony zapis w języku Python prezentuje:
9. W aplikacji desktopowej zdefiniowano listę rozwijaną i przypisano cztery funkcje obsługujące zdarzenia tej kontrolki. Który komunikat zostanie wyświetlony w momencie wyboru w liście?
10. Błędy interpretracji kodu wytworzonego za pomocą środowiska React.js lub Angular można śledzić przy pomocy
11. Którą strukturę danych reprezentuje przedstawiony kod zapisany w języku C#?
12. Aby zastosować framework Django należy programować w języku
13. Poprawna definicja konstruktora przedstawionej klasy w języku C++ może wyglądać jak w
14. Jedną z wytycznych standardu WCAG 2.0 jest
15. Metoda poszukiwań w tablicach posortowanych, która polega na podzieleniu tablicy na kilka bloków i wyszukaniu liniowym tylko w tym bloku, w którym docelowy element może się znajdować, w języku angielskim nosi nazwę
16. Którą wartość zwróci funkcja zapisana językiem C++, jeżeli jej parametr wejściowym jest tablica utworzona w następujący sposób: int tablica[6] = {3,4,2,4,10,0);?
17. Szkodliwe oprogramowanie, zaprojektowane w celu zapewnienia hakerom uprawnień administracyjnych do komputera ofiary bez jej wiedzy, to
18. Która struktura danych może być zaimplementowana przy wykorzystaniu jedynie wymienionych metod?
19. Aplikacje Web wykonane we frameworku Angular lub bibliotece React i działające na domyślnych ustawieniach portów można uruchomić na lokalnym serwerze, wpisując w przeglądarce
20. W standardzie dokumentacji testów oprogramowania IEEE 829-1998 jest opisany dokument, który zawiera informacje o tym, które przypadki testowania zostały użyte, kto je użył i czy powiodły się. Jest to
21. Przedstawiony diagram Gantta dotyczy projektu informatycznego. Zakładając, że każdy członek zespołu ma wystarczające umiejętności, aby wykonać każde z zadań oraz do każdego z zadań można przydzielić tylko jedną osobę, która poświęca na zadanie cały dzień pracy, to minimalnie zespół musi liczyć:
22. Framework Angular został napisany w języku
23. Który blok kodu zawiera przykład użycia rekurencji?
24. Programista może zastosować framework Angular w celu implementacji aplikacji:
25. Liczba 1AF zapisana kodem szesnastkowym po przeliczeniu na kod dziesiętny wynosi
26. Szablon MojaTablica implementuje funkcjonalność tablicy o indeksach różnego typu i elementach różnego typu. Na podstawie przedstawionego kodu, który wykorzystuje szablon do inicjacji tablicy asocjacyjnej wskaż definicję wykorzystującą szablon do utworzenia tablicy, w której indeksami są liczby całkowite a elementy napisy
27. Z tabeli przedstawiającej złożoność obliczeniową algorytmów sortowania na dowolnym, dużym, zbiorze wejściowym (ponad 100 elementów) wynika, że najszybszą metodą jest algorytm sortowania:
28. Teoria ustalania celów opisuje właściwie określony cel jako SMART, od pierwszych liter słów: specyficzny, Mierzalny, Ambitny, Realny i Terminowy. Wskaż cel, którego osiągnięcie wymaga wysiłku i stanowi wyzwanie dla pracownika
29. Wskaż wspólną cechę wszystkich kontrolek przedstawionych w ramce
30. Dane z serwera do aplikacji front-end można przesłać za pomocą:
31. Programista chce dobrać najszybciej działający algorytm przetwarzania danych w swojej aplikacji. Na podstawie przedstawionej w tabeli złożoności obliczeniowej, należy wybrać algorytm numer
32. Aby zadeklarować pole, które będzie pełniło funkcję licznika instancji klasy, należy definicję takiego pola poprzedzić słowem kluczowym
33. Środowiskiem natywnym do programowania aplikacji desktopowych za pomocą języka C# jest:
34. Przedstawiona pętla wykorzystuje obiekt random do
35. Wskaż rodzaj testów, które przeprowadza się podczas fazy tworzenia kodu źródłowego
36. Który kod jest implementacją przedstawionego fragmentu algorytmu?
37. Programista aplikacji mobilnych chce przekwalifikować się na pracownika Full-Stack Developer. Wskaż kurs, który powinien wybrać, aby było to możliwe
38. Wewnątrz klasy pracownik zdefiniowano przedstawione metody. Do której z nich można zgodnie z jej przeznaczeniem dopisać element diagnostyczny o treści: cout << "Obiekt został usunięty";?
39. Strategia budowania algorytmu poprzez podział na dwa lub więcej mniejszych podproblemów tak długo, aż fragmentu staną się proste do bezpośredniego rozwiązania jest metodą:
40. W przedstawionym kodzie zostało zaprezentowane jedno z podstawowych założeń programowania obiektowego. Jest to