Baza wszystkich pytań INF.04

1. Przedstawiony zapis w języku C# oznacza definicję klasy Car, która:
A. jest klasą bazową (nie dziedziczy po żadnej klasie)
B. jest zaprzyjaźniona z klasą Vehicle
C. dziedziczy po Vehicle
D. korzysta z pól prywatnych klasy Vehicle
2. Mechanizm obietnic (ang. promises) w języku JavaScript ma na celu
A. zastąpić mechanizm dziedziczenia w programowaniu obiektowym.
B. obsłużyć przechwytywanie błędów aplikacji.
C. poprawić czytelność kodu synchronicznego.
D. obsłużyć funkcjonalność związaną z kodem asynchronicznym.


3. Zapisane w kodzie szesnastkowym składowe RGB koloru #AA41FF po przekształceniu do kodu dziesiętnego wynoszą kolejno
A. 160, 64, 255
B. 160, 65, 255
C. 170, 64, 255
D. 170, 65, 255


4. Oznaczeniem komentarza jednoliniowego w języku Python jest:
A. #
B. !
C. ""
D. //


5. Aplikacje Web wykonane we frameworku Angular lub bibliotece React i działające na domyślnych ustawieniach portów można uruchomić na lokalnym serwerze, wpisując w przeglądarce
A. localhost:8000 (React) lub localhost:49887 (Angular)
B. localhost:8080 (React) lub localhost:8000 (Angular)
C. localhost:3000 (React) lub localhost:4200 (Angular)
D. localhost:5001 (React) lub localhost:8080 (Angular)


6. Co można powiedzieć o metodach klasy Point?
A. Są przeładowane (przeciążone).
B. Zawierają błąd, gdyż nazwy metod muszą się różnić.
C. Zawierają przeładowanie (przeciążenie) operatora.
D. Pełnią funkcję konstruktorów w zależności od liczby parametrów.
7. Aby zaprojektować zestaw danych do zainicjowania algorytmu sortowania bąbelkowego tablicy, należy zastosować przynajmniej typy:
A. jeden tablicowy, dwa liczbowe do kontroli pętli, jeden do zamiany elementów miejscami
B. jeden tablicowy, jeden liczbowy do kontroli pętli, dwa do zamiany elementów miejscami
C. dwa tablicowe, jeden liczbowy do kontroli pętli
D. dwa tablicowe, dwa do zamiany elementów miejscami


8. Utworzenie procedury składowej o nazwie dodajUsera w MS SQL rozpoczyna się od poleceń
A. add dodajUsera procedure
B. create procedure dodajUsera
C. create dodajUsera procedure
D. add procedure dodajUsera


9. Okna dialogowe niemodalne służą do
A. kontrolowania stanu aplikacji poprzez systemy menu.
B. blokowania działania aplikacji na czas wprowadzenia i zatwierdzenia danych.
C. kontrolowania ustawień aplikacji, jako okno pozostające otwarte na ekranie przez cały czas trwania aplikacji.
D. wyświetlania komunikatów z koniecznością ich potwierdzenia, aby dalej kontynuować działanie aplikacji.


10. Na podstawie opisu umieszczonego w ramce, wskaż który rysunek przedstawia element odpowiadający klasie Badge zdefiniowanej w bibliotece Bootstrap:
A. A
B. B
C. C
D. D
11. Rekomendacje standardu WCAG 2.0 związane z percepcją dotyczą:
A. przedstawienia komponentów interfejsu użytkownika
B. zapewnienia wystarczającej ilości czasu na przeczytanie i przetworzenie treści
C. zapewnienia interakcji pomiędzy komponentami użytkownika przy użyciu klawiatury
D. zrozumienia i rzetelności w dostarczonych treściach na stronie


12. Przedstawione oznaczenie praw Creative Commons, pozwala na darmowe korzystanie z utworu:
A. pod warunkiem pozostawienia go w oryginalnej postaci
B. w celu zmiany lub remiksowania
C. w celach komercyjnych
D. pod warunkiem udostępnienia go na tej samej licencji
13. W metodach klasy GoldCustomer są widoczne jedynie pola
A. GoldPoints, Name, Id, Age
B. GoldPoints, Name
C. GoldPoints, Name, Id
D. GoldPoints
14. Przedstawiony kod XAML zostanie wyrenderowany jako:
A. A
B. B
C. C
D. D
15. Rezultatem wykonania przedstawionego fragmentu kodu jest wypisanie liczb z przedziału od 2 do 20, które są
A. podzielne przez wartość zmiennej test.
B. parzyste.
C. pierwsze.
D. podzielne przez wartość zmiennej check.
16. Przedstawiony fragment kodu w języku Java wypełnia tablicę wartościami:
A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
B. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
C. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
D. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
17. Metoda poszukiwań w tablicach posortowanych, która polega na podzieleniu tablicy na kilka bloków i wyszukaniu liniowym tylko w tym bloku, w którym docelowy element może się znajdować, w języku angielskim nosi nazwę
A. Exponential search.
B. Ternary search.
C. Binary search.
D. Jump search.


18. Na przedstawionych funkcjonalnie równoważnych sobie kodach źródłowych w wyniku wykonania operacji w zmiennej b zostanie zapisana wartość:
A. 5
B. 6
C. 596
D. 5.96
19. Oprogramowaniem do śledzenia błędów oraz do zarządzania projektami jest:
A. Bugzilla
B. Jasmine
C. Git
D. Jira


20. Aby utworzyć aplikację mobilną typu cross-platform w języku C# można zastosować:
A. platformę Xamarin
B. środowisko XCode
C. środowisko Android Studio
D. platformę React Native


21. Która struktura danych może być zaimplementowana przy wykorzystaniu jedynie wymienionych metod?
A. tablica.
B. stos.
C. kolejka FIFO.
D. drzewo binarne.
22. Obiektowe podejście do rozwiązywania problemów obejmuje między innymi:
A. klasy, obiekty i hermetyzację
B. pola, metody, rekurencję i kwerendy
C. wyzwalacze i polimorfizm
D. zmienne, procedury i funkcje


23. Przedstawiona metoda jest implementacją algorytmu
A. sortującego napis od znaku o najniższym kodzie ASCII do znaku o najwyższym kodzie.
B. sprawdzającego czy napis jest palindromem.
C. wyszukującego znak w napisie.
D. odwracającego napis.
24. Przedstawiony cytat jest opisem metodyki RAD. Rozwinięcie tego skrótu można przetłumaczyć na język polski jako:
A. szybki rozwój aplikacji
B. środowisko szybkiego programowania
C. środowisko rozwijania aplikacji
D. zintegrowane środowisko programistyczne
25. Cechami dobrego negocjatora są:
A. intuicja, cierpliwość, asertywność
B. asertywność, pesymizm, buta
C. dobra reputacja, przekora, porywczość
D. lojalność, nieśmiałość, uczciwość


26. Przedstawiony wykres obrazuje wyniki testów:
A. użyteczności
B. funkcjonalności
C. wydajnościowych
D. bezpieczeństwa
27. W środowisku IDE do tworzenia aplikacji okienkowych utworzono okno Form1. Aby zmienić ustawienia, kolejno: nazwa okna widoczna na górnej belce, domyślny kursor na strzałkę oraz kolor tła okna, należy zmodyfikować następujące pola okna Properties:
A. Text, UseWaitCursor, BackColor.
B. (Name), UseWaitCursor, BackgroundImage.
C. Text, Cursor, BackColor.
D. (Name), Cursor, BackgroundImage.
28. Zastosowanie typu DECIMAL języka SQL wymaga wcześniejszego zdefiniowania długości (liczby cyfr) przed przecinkiem oraz długości cyfr po przecinku. Jest to zapis:
A. logiczny
B. łańcuchowy
C. stałoprzecinkowy
D. zmiennoprzecinkowy


29. Przedstawiony algorytm może być zaimplementowany w języku Java w oparciu o instrukcję:
A. while
B. try
C. switch
D. if
30. Przedstawione równoważne funkcjonalnie fragmenty kodu w bibliotece React.js oraz we frameworku Angular mają za zadanie wyświetlić
A. jedynie przycisk i obsłużyć generowane nim zdarzenie click.
B. liczbę kliknięć przycisku.
C. liczbę 0 po przyciśnięciu przycisku.
D. jedynie napis BTN_1.
31. Dane z serwera do aplikacji front-end można przesłać za pomocą:
A. metody POST
B. protokołu SSH
C. formatu JSON
D. biblioteki jQuery


32. Programista może zastosować framework Angular w celu implementacji aplikacji:
A. mobilnej
B. desktopowej
C. typu front-end
D. typu back-end


33. Przedstawiony fragment kodu z Android Studio implementuje metodę nasłuchującą do obsługi zdarzenia:
A. wybrania daty
B. wciśnięcia przycisku
C. zmiany pola edycyjnego
D. przełączenia kontrolki Switch
34. Poszkodowanego należy ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej w przypadku:
A. omdlenia, gdy osoba oddycha
B. omdlenia i braku tętna
C. urazu pleców, gdy osoba jest przytomna
D. uszkodzenia kręgosłupa


35. Na dwóch przykładach przedstawiono mechanizm o nazwie Binding. Ma on na celu
A. obsługiwanie zdarzenia kontrolek interfejsu użytkownika wywołując odpowiednie funkcje.
B. wiązanie i eksportowanie plików z różnych modułów aplikacji.
C. obsługiwanie mechanizmu obietnic (promises) lub obserwatora (observable) w programowaniu asynchronicznym.
D. wiązanie właściwości (property) elementu interfejsu użytkownika z danymi bądź właściwością innego obiektu.
36. Przedstawiony diagram Gantta dotyczy projektu informatycznego. Zakładając, że każdy członek zespołu ma wystarczające umiejętności, aby wykonać każde z zadań oraz do każdego z zadań można przydzielić tylko jedną osobę, która poświęca na zadanie cały dzień pracy, to minimalnie zespół musi liczyć:
A. 5 osób
B. 4 osoby
C. 1 osobę
D. 2 osoby
37. Jednym z etapów publikacji mobilnej w sklepie Google Play są testy Beta, których cechą charakterystyczną jest to, że są one:
A. podzielone na testy funkcjonalne, wydajnościowe i skalowalności
B. przeprowadzane w oparciu o dokument z przypadkami testowymi
C. wykonane przez grupę docelowych użytkowników aplikacji
D. wykonywane przez grupę zatrudnionych testerów z firmy Google


38. Kolor Pale Green w systemie RGB ma postać RGB(152, 251, 152). Kod szesnastkowy tego koloru wynosi:
A. 98 FE 98
B. 98 FB 98
C. A0 FB A0
D. A0 FE A0


39. Modyfikator dostępu poprzedzający definicję metody Dodaj() zdefiniowanej w klasie Kalkulator powoduje, że:
A. jest ona dostępna w programie głównym i może być wywołana na rzecz instancji klasy Kalkulator
B. nie jest ona dostępna z poziomu klas, które są zaprzyjaźnione z klasą Kalkulator
C. nie jest ona dostępna w klasach dziedziczących po klasie Kalkulator
D. jest ona dostępna wewnątrz klasy oraz wewnątrz klas dziedziczących po klasie Kalkulator
40. Środowiskiem natywnym do programowania aplikacji desktopowych za pomocą języka C# jest:
A. MS Visual Studio
B. NetBeans
C. Eclipse
D. PyCharm


41. W którym modelu Cyklu Życia Projektu Informatycznego występuje etap analizy ryzyka?
A. W spiralnym.
B. W kaskadowym.
C. W modelu Fry’ego
D. W modelu z prototypem.


42. Na obrazie przedstawiono fragment emulacji iOS z kontrolką. Który kod XAML opisuje tę kontrolkę?
A. < Stepper Increment= "1" / >
B. < Stepper Increment= "1" / >
C. < Switch IsToggled= "true" / >
D. < Entry IsPassword= "true" / >
43. Który z wymienionych algorytmów działających na tablicy jednowymiarowej ma złożoność obliczeniową O(n2)?
A. Wyszukiwanie binarne.
B. Wypisanie elementów.
C. Sortowanie bąbelkowe.
D. Sortowanie szybkie.


44. Stosowanie wzorca Obserwator w programowaniu aplikacji WEB ma na celu:
A. obsługę funkcji synchronicznych w kodzie aplikacji
B. powiadamianie obiektów o zmianie stanu innych obiektów
C. obserwowanie interakcji użytkownika i wysyłanie wyjątków
D. dopasowanie interfejsu użytkownika do różnych typów użytkowników


45. Pierwotnym przeznaczeniem środowisk IDE o nazwach: IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans jest programowania w języku:
A. C#
B. C++
C. Python
D. Java


46. Która z cech przycisków typu Radio-button wyspecyfikowanych w prezentowanym fragmencie dokumentacji jest prawdziwa?
A. Etykieta (label) może być umieszczona tylko po przycisku radio-button.
B. Przyciski radio-button są grupowane w elemencie o nazwie .
C. Właściwość labelPosition przyjmuje jedną z dwóch wartości.
D. Właściwość value radio grupy przechowuje tekst podpisu dla każdego radio-button.
47. Którą nazwę kontrolki należy zapisać w pierwszej linii kodu, w miejscu
A. SeekBar
B. Switch
C. Spinner
D. RatingBar
48. W przedstawionym kodzie zdefiniowano abstrakcyjną klasę figura i dziedziczącą po niej klasę prostokąta ze zdefiniowanymi polami i konstruktorami. Wskaż minimalną implementację sekcji /* metody klasy */ dla klasy Prostokat:
A. A
B. B
C. C
D. D
49. Obsługę wyjątku, który wygenerowała aplikacja należy zdefiniować w sekcji
A. catch
B. try
C. throw
D. finally


50. W języku C# szablon List implementuje funkcjonalność listy. Z inicjalizacji obiektu wykaz wynika, że jego elementami są:
A. liczby całkowite
B. liczby rzeczywiste
C. elementy typu List
D. elementy o niezdefiniowanym typie
51. Która metodyka zarządzania projektem jest optymalna, gdy zakres projektu w początkowej fazie nie jest do końca znany, wymagania mogą ulec zmianie w trakcie trwania projektu oraz mogą pojawić się nowe wymagania?
A. Model kaskadowy
B. Model V
C. Agile
D. PRINCE2


52. Aplikacja mobilna wyświetla listę, której każdy z elementów może być dotknięty palcem, aby wyświetlić jego szczegóły. Zdarzenie odpowiadające tej akcji to
A. value changed.
B. button clicked.
C. tapped.
D. toggled.


53. Założenie programowania obiektowego polegające na ukrywaniu składowych klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
A. dziedziczenie.
B. wyjątki.
C. polimorfizm.
D. hermetyzacja.


54. Które zdarzenie jest wygenerowane, gdy nieaktywne okno lub kontrolka zostaje kliknięta myszą?
A. blur.
B. keyup.
C. validating.
D. focus.


55. Przedstawiony fragment programu w języku C# generuje hasło. Wskaż zdanie PRAWDZIWE określające własność tego hasła:
A. Może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz symbole.
B. Może zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry.
C. Jest co najwyżej 7-znakowe, co wyznacza zmienna i.
D. Jest 8 znakowe lub dłuższe oraz zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry.
56. Przedstawiony zapis w języku Python prezentuje:
A. strukturę
B. kolejkę (LIFO)
C. stos
D. tablicę asocjacyjną (słownik)
57. Strategia budowania algorytmu poprzez podział na dwa lub więcej mniejszych podproblemów tak długo, aż fragmentu staną się proste do bezpośredniego rozwiązania jest metodą:
A. heurystyczną
B. komiwojażera
C. dziel i zwyciężaj
D. najkrótszej ścieżki


58. Z tabeli przedstawiającej złożoność obliczeniową algorytmów sortowania na dowolnym, dużym, zbiorze wejściowym (ponad 100 elementów) wynika, że najszybszą metodą jest algorytm sortowania:
A. przez scalanie
B. bąbelkowego
C. przez zliczanie
D. kubełkowego
59. Zadaniem interpretera jest:
A. analizowanie składni całego programu przed jego uruchomieniem
B. wykonanie skryptu instrukcja po instrukcji
C. optymalizowanie większej części kodu, w celu szybszego wykonania
D. przetłumaczenie kodu na kod maszynowy


60. W tabeli przedstawiono doświadczenie zawodowe pracowników firmy IT. Do zbudowania aplikacji front-end powinien/powinna zostać przydzielony/przydzielona:
A. Ewa
B. Anna
C. Patryk
D. Krzysztof
61. W przedstawionym fragmencie kodu Java wskaż nazwę zmiennej, która będzie w stanie przechowywać wartość 'T'
A. zm1
B. zm2
C. zm4
D. zm3
62. Przedstawione w filmie działania wykorzystują narzędzie
A. debugera analizującego wykonywany kod
B. kreatora kodu java
C. kreatora GUI tłumaczącego kod do języka XAML
D. kompilatora interfejsu graficznego
63. Reguła zaangażowania i konsekwencji jako jedna z reguł wywierania wpływu wiąże się
A. z odwdzięczeniem się osobie, która wyświadczyła nam przysługę
B. z sugerowaniem się opinią danej społeczności
C. z doprowadzeniem spraw do końca
D. z posłuszeństwem wobec autorytetów


64. W językach C++ lub C# słowo kluczowe virtual można stosować do
A. pól klasy
B. konstruktorów
C. metod klasy
D. funkcji zaprzyjaźnionych


65. Narzędziem dedykowanym do implementacji aplikacji w środowisku WPf (ang. Windows Presentation Foundation) jest
A. Visual Studio
B. NetBeans
C. PyCharm
D. XamarinStudio


66. Przedstawiony symbol przedstawia
A. Creative Commons
B. domenę publiczną
C. prawa autorskie
D. prawo cytatu
67. Zastosowanie modyfikatora abstract w definicji metody klasy oznacza, że
A. w klasie tej należy zaimplementować tę metodę
B. nie można dziedziczyć po tej klasie
C. w klasach dziedziczących nie wolno implementować tej metody
D. klasa ta jest bazowa dla innych klas


68. Wskaż rodzaj testów, które przeprowadza się podczas fazy tworzenia kodu źródłowego
A. testy wydajnościowe
B. testy kompatybilności
C. testy wdrożeniowe
D. testy jednostkowe


69. Jedną z wytycznych standardu WCAG 2.0 jest
A. unikanie zapisu informacji w formie uproszczonej
B. zmniejszanie zawartości strony poprzez zaniechanie stosowania alternatyw tekstowych dla obrazów i video
C. stosowanie kilku schematów kolorystycznych, w tym bardzo kontrastowego
D. stosowanie jednego, odpowiednio dużego rozmiaru czcionki


70. Wskaż niestabilny algorytm sortowania
A. sortowanie bąbelkowe
B. sortowanie przez wstawianie
C. sortowanie szybkie
D. sortowanie przez zliczanie


71. Przedstawiona deklaracja zmiennych zapisanych językiem JAVA obejmuje
A. dwie zmienne typu napisowego, dwie typu całkowitego i jedną logiczną
B. dwie zmienne typu strukturalnego
C. jedną zmienną typu napisowego, dwie typu całkowitego, jedną znakowego i jedną logiczną
D. jedną zmienną typu napisowego, jedną typu rzeczywistego, jedną całkowitego, jedną znakowego i jedną logiczną
72. Z przedstawionej definicji pola licznik można wywnioskować, że
A. aktualna wartość pola jest wspólna dla wszystkich instancji klasy i nie może być modyfikowana
B. aktualna wartość pola jest wspólna dla wszystkich instancji klasy
C. pole jest powiązane z daną instancją klasy i jego wartość jest charakterystyczna tylko dla tej instancji
D. pole nie może być modyfikowane w kodzie klasy
73. Aby w aplikacji Web zaimplementować mechanizm gromadzenia na komputerach użytkowników danych statystycznych, można zastosować
A. buforowanie
B. ciasteczka
C. sesje
D. formularze


74. Zakładając, że przedstawiona hierarchia klas reprezentuje figury geometryczne została prawidłowo zaimplementowana funkcjonalnie, a każda z możliwych figur zawiera metodę liczenia pola, to sposób deklaracji metody liczPole() wskazuje, że znajduje się ona w klasie
A. figura
B. trapez
C. czworokąt
D. trójkąt
75. Z przedstawionego fragmentu kodu można wywnioskować, że element o nazwie rysunek jest
A. konstruktorem
B. polem klasy
C. metodą klasy
D. obiektem
76. W aplikacji desktopowej zdefiniowano listę rozwijaną i przypisano cztery funkcje obsługujące zdarzenia tej kontrolki. Który komunikat zostanie wyświetlony w momencie wyboru w liście?
A. Zdarzenie 3
B. Zdarzenie 4
C. Zdarzenie 1
D. Zdarzenie 2
77. Programista chce dobrać najszybciej działający algorytm przetwarzania danych w swojej aplikacji. Na podstawie przedstawionej w tabeli złożoności obliczeniowej, należy wybrać algorytm numer
A. 2 lub 3
B. 3
C. 4
D. 1 lub 5
78. Frameworkiem umożliwiającym programowanie aplikacji desktopowych jest
A. WPF
B. Symfony
C. Xamarin
D. Angular


79. Którą strukturę danych reprezentuje przedstawiony kod zapisany w języku C#?
A. tablicę jednowymiarową
B. tablicę dwuwymiarową
C. stos
D. listę
80. Przedstawiony listing zawiera pola pewnej klasy. Które pole (pola) są dostępne z poziomu programu głównego poprzez wywołanie postaci nazwaObiektu.nazwaPola?
A. p1
B. p3 i p4
C. tylko p3
D. tylko p3, p4, p5