Baza wszystkich pytań INF.04

1. Przedstawiony zapis w języku C# oznacza definicję klasy Car, która:
A. jest klasą bazową (nie dziedziczy po żadnej klasie)
B. jest zaprzyjaźniona z klasą Vehicle
C. dziedziczy po Vehicle
D. korzysta z pól prywatnych klasy Vehicle
2. Mechanizm obietnic (ang. promises) w języku JavaScript ma na celu
A. zastąpić mechanizm dziedziczenia w programowaniu obiektowym.
B. obsłużyć przechwytywanie błędów aplikacji.
C. poprawić czytelność kodu synchronicznego.
D. obsłużyć funkcjonalność związaną z kodem asynchronicznym.


3. Zapisane w kodzie szesnastkowym składowe RGB koloru #AA41FF po przekształceniu do kodu dziesiętnego wynoszą kolejno
A. 160, 64, 255
B. 160, 65, 255
C. 170, 64, 255
D. 170, 65, 255


4. Oznaczeniem komentarza jednoliniowego w języku Python jest:
A. #
B. !
C. ""
D. //


5. Aplikacje Web wykonane we frameworku Angular lub bibliotece React i działające na domyślnych ustawieniach portów można uruchomić na lokalnym serwerze, wpisując w przeglądarce
A. localhost:8000 (React) lub localhost:49887 (Angular)
B. localhost:8080 (React) lub localhost:8000 (Angular)
C. localhost:3000 (React) lub localhost:4200 (Angular)
D. localhost:5001 (React) lub localhost:8080 (Angular)


6. Co można powiedzieć o metodach klasy Point?
A. Są przeładowane (przeciążone).
B. Zawierają błąd, gdyż nazwy metod muszą się różnić.
C. Zawierają przeładowanie (przeciążenie) operatora.
D. Pełnią funkcję konstruktorów w zależności od liczby parametrów.
7. Aby zaprojektować zestaw danych do zainicjowania algorytmu sortowania bąbelkowego tablicy, należy zastosować przynajmniej typy:
A. jeden tablicowy, dwa liczbowe do kontroli pętli, jeden do zamiany elementów miejscami
B. jeden tablicowy, jeden liczbowy do kontroli pętli, dwa do zamiany elementów miejscami
C. dwa tablicowe, jeden liczbowy do kontroli pętli
D. dwa tablicowe, dwa do zamiany elementów miejscami


8. Utworzenie procedury składowej o nazwie dodajUsera w MS SQL rozpoczyna się od poleceń
A. add dodajUsera procedure
B. create procedure dodajUsera
C. create dodajUsera procedure
D. add procedure dodajUsera


9. Okna dialogowe niemodalne służą do
A. kontrolowania stanu aplikacji poprzez systemy menu.
B. blokowania działania aplikacji na czas wprowadzenia i zatwierdzenia danych.
C. kontrolowania ustawień aplikacji, jako okno pozostające otwarte na ekranie przez cały czas trwania aplikacji.
D. wyświetlania komunikatów z koniecznością ich potwierdzenia, aby dalej kontynuować działanie aplikacji.


10. Na podstawie opisu umieszczonego w ramce, wskaż który rysunek przedstawia element odpowiadający klasie Badge zdefiniowanej w bibliotece Bootstrap:
A. A
B. B
C. C
D. D
11. Rekomendacje standardu WCAG 2.0 związane z percepcją dotyczą:
A. przedstawienia komponentów interfejsu użytkownika
B. zapewnienia wystarczającej ilości czasu na przeczytanie i przetworzenie treści
C. zapewnienia interakcji pomiędzy komponentami użytkownika przy użyciu klawiatury
D. zrozumienia i rzetelności w dostarczonych treściach na stronie


12. Przedstawione oznaczenie praw Creative Commons, pozwala na darmowe korzystanie z utworu:
A. pod warunkiem pozostawienia go w oryginalnej postaci
B. w celu zmiany lub remiksowania
C. w celach komercyjnych
D. pod warunkiem udostępnienia go na tej samej licencji
13. W metodach klasy GoldCustomer są widoczne jedynie pola
A. GoldPoints, Name, Id, Age
B. GoldPoints, Name
C. GoldPoints, Name, Id
D. GoldPoints
14. Przedstawiony kod XAML zostanie wyrenderowany jako:
A. A
B. B
C. C
D. D
15. Rezultatem wykonania przedstawionego fragmentu kodu jest wypisanie liczb z przedziału od 2 do 20, które są
A. podzielne przez wartość zmiennej test.
B. parzyste.
C. pierwsze.
D. podzielne przez wartość zmiennej check.
16. Przedstawiony fragment kodu w języku Java wypełnia tablicę wartościami:
A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
B. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
C. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
D. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
17. Metoda poszukiwań w tablicach posortowanych, która polega na podzieleniu tablicy na kilka bloków i wyszukaniu liniowym tylko w tym bloku, w którym docelowy element może się znajdować, w języku angielskim nosi nazwę
A. Exponential search.
B. Ternary search.
C. Binary search.
D. Jump search.


18. Na przedstawionych funkcjonalnie równoważnych sobie kodach źródłowych w wyniku wykonania operacji w zmiennej b zostanie zapisana wartość:
A. 5
B. 6
C. 596
D. 5.96
19. Oprogramowaniem do śledzenia błędów oraz do zarządzania projektami jest:
A. Bugzilla
B. Jasmine
C. Git
D. Jira


20. Aby utworzyć aplikację mobilną typu cross-platform w języku C# można zastosować:
A. platformę Xamarin
B. środowisko XCode
C. środowisko Android Studio
D. platformę React Native


21. Która struktura danych może być zaimplementowana przy wykorzystaniu jedynie wymienionych metod?
A. tablica.
B. stos.
C. kolejka FIFO.
D. drzewo binarne.
22. Obiektowe podejście do rozwiązywania problemów obejmuje między innymi:
A. klasy, obiekty i hermetyzację
B. pola, metody, rekurencję i kwerendy
C. wyzwalacze i polimorfizm
D. zmienne, procedury i funkcje


23. Przedstawiona metoda jest implementacją algorytmu
A. sortującego napis od znaku o najniższym kodzie ASCII do znaku o najwyższym kodzie.
B. sprawdzającego czy napis jest palindromem.
C. wyszukującego znak w napisie.
D. odwracającego napis.
24. Przedstawiony cytat jest opisem metodyki RAD. Rozwinięcie tego skrótu można przetłumaczyć na język polski jako:
A. szybki rozwój aplikacji
B. środowisko szybkiego programowania
C. środowisko rozwijania aplikacji
D. zintegrowane środowisko programistyczne
25. Cechami dobrego negocjatora są:
A. intuicja, cierpliwość, asertywność
B. asertywność, pesymizm, buta
C. dobra reputacja, przekora, porywczość
D. lojalność, nieśmiałość, uczciwość


26. Przedstawiony wykres obrazuje wyniki testów:
A. użyteczności
B. funkcjonalności
C. wydajnościowych
D. bezpieczeństwa
27. W środowisku IDE do tworzenia aplikacji okienkowych utworzono okno Form1. Aby zmienić ustawienia, kolejno: nazwa okna widoczna na górnej belce, domyślny kursor na strzałkę oraz kolor tła okna, należy zmodyfikować następujące pola okna Properties:
A. Text, UseWaitCursor, BackColor.
B. (Name), UseWaitCursor, BackgroundImage.
C. Text, Cursor, BackColor.
D. (Name), Cursor, BackgroundImage.
28. Zastosowanie typu DECIMAL języka SQL wymaga wcześniejszego zdefiniowania długości (liczby cyfr) przed przecinkiem oraz długości cyfr po przecinku. Jest to zapis:
A. logiczny
B. łańcuchowy
C. stałoprzecinkowy
D. zmiennoprzecinkowy


29. Przedstawiony algorytm może być zaimplementowany w języku Java w oparciu o instrukcję:
A. while
B. try
C. switch
D. if
30. Przedstawione równoważne funkcjonalnie fragmenty kodu w bibliotece React.js oraz we frameworku Angular mają za zadanie wyświetlić
A. jedynie przycisk i obsłużyć generowane nim zdarzenie click.
B. liczbę kliknięć przycisku.
C. liczbę 0 po przyciśnięciu przycisku.
D. jedynie napis BTN_1.
31. Dane z serwera do aplikacji front-end można przesłać za pomocą:
A. metody POST
B. protokołu SSH
C. formatu JSON
D. biblioteki jQuery


32. Programista może zastosować framework Angular w celu implementacji aplikacji:
A. mobilnej
B. desktopowej
C. typu front-end
D. typu back-end


33. Przedstawiony fragment kodu z Android Studio implementuje metodę nasłuchującą do obsługi zdarzenia:
A. wybrania daty
B. wciśnięcia przycisku
C. zmiany pola edycyjnego
D. przełączenia kontrolki Switch
34. Poszkodowanego należy ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej w przypadku:
A. omdlenia, gdy osoba oddycha
B. omdlenia i braku tętna
C. urazu pleców, gdy osoba jest przytomna
D. uszkodzenia kręgosłupa


35. Na dwóch przykładach przedstawiono mechanizm o nazwie Binding. Ma on na celu
A. obsługiwanie zdarzenia kontrolek interfejsu użytkownika wywołując odpowiednie funkcje.
B. wiązanie i eksportowanie plików z różnych modułów aplikacji.
C. obsługiwanie mechanizmu obietnic (promises) lub obserwatora (observable) w programowaniu asynchronicznym.
D. wiązanie właściwości (property) elementu interfejsu użytkownika z danymi bądź właściwością innego obiektu.
36. Przedstawiony diagram Gantta dotyczy projektu informatycznego. Zakładając, że każdy członek zespołu ma wystarczające umiejętności, aby wykonać każde z zadań oraz do każdego z zadań można przydzielić tylko jedną osobę, która poświęca na zadanie cały dzień pracy, to minimalnie zespół musi liczyć:
A. 5 osób
B. 4 osoby
C. 1 osobę
D. 2 osoby
37. Jednym z etapów publikacji mobilnej w sklepie Google Play są testy Beta, których cechą charakterystyczną jest to, że są one:
A. podzielone na testy funkcjonalne, wydajnościowe i skalowalności
B. przeprowadzane w oparciu o dokument z przypadkami testowymi
C. wykonane przez grupę docelowych użytkowników aplikacji
D. wykonywane przez grupę zatrudnionych testerów z firmy Google


38. Kolor Pale Green w systemie RGB ma postać RGB(152, 251, 152). Kod szesnastkowy tego koloru wynosi:
A. 98 FE 98
B. 98 FB 98
C. A0 FB A0
D. A0 FE A0


39. Modyfikator dostępu poprzedzający definicję metody Dodaj() zdefiniowanej w klasie Kalkulator powoduje, że:
A. jest ona dostępna w programie głównym i może być wywołana na rzecz instancji klasy Kalkulator
B. nie jest ona dostępna z poziomu klas, które są zaprzyjaźnione z klasą Kalkulator
C. nie jest ona dostępna w klasach dziedziczących po klasie Kalkulator
D. jest ona dostępna wewnątrz klasy oraz wewnątrz klas dziedziczących po klasie Kalkulator
40. Środowiskiem natywnym do programowania aplikacji desktopowych za pomocą języka C# jest:
A. MS Visual Studio
B. NetBeans
C. Eclipse
D. PyCharm


41. W którym modelu Cyklu Życia Projektu Informatycznego występuje etap analizy ryzyka?
A. W spiralnym.
B. W kaskadowym.
C. W modelu Fry’ego
D. W modelu z prototypem.


42. Na obrazie przedstawiono fragment emulacji iOS z kontrolką. Który kod XAML opisuje tę kontrolkę?
A. < Stepper Increment= "1" / >
B. < Stepper Increment= "1" / >
C. < Switch IsToggled= "true" / >
D. < Entry IsPassword= "true" / >
43. Który z wymienionych algorytmów działających na tablicy jednowymiarowej ma złożoność obliczeniową O(n2)?
A. Wyszukiwanie binarne.
B. Wypisanie elementów.
C. Sortowanie bąbelkowe.
D. Sortowanie szybkie.


44. Stosowanie wzorca Obserwator w programowaniu aplikacji WEB ma na celu:
A. obsługę funkcji synchronicznych w kodzie aplikacji
B. powiadamianie obiektów o zmianie stanu innych obiektów
C. obserwowanie interakcji użytkownika i wysyłanie wyjątków
D. dopasowanie interfejsu użytkownika do różnych typów użytkowników


45. Pierwotnym przeznaczeniem środowisk IDE o nazwach: IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans jest programowania w języku:
A. C#
B. C++
C. Python
D. Java


46. Która z cech przycisków typu Radio-button wyspecyfikowanych w prezentowanym fragmencie dokumentacji jest prawdziwa?
A. Etykieta (label) może być umieszczona tylko po przycisku radio-button.
B. Przyciski radio-button są grupowane w elemencie o nazwie .
C. Właściwość labelPosition przyjmuje jedną z dwóch wartości.
D. Właściwość value radio grupy przechowuje tekst podpisu dla każdego radio-button.
47. Którą nazwę kontrolki należy zapisać w pierwszej linii kodu, w miejscu
A. SeekBar
B. Switch
C. Spinner
D. RatingBar
48. W przedstawionym kodzie zdefiniowano abstrakcyjną klasę figura i dziedziczącą po niej klasę prostokąta ze zdefiniowanymi polami i konstruktorami. Wskaż minimalną implementację sekcji /* metody klasy */ dla klasy Prostokat:
A. A
B. B
C. C
D. D
49. Obsługę wyjątku, który wygenerowała aplikacja należy zdefiniować w sekcji
A. catch
B. try
C. throw
D. finally


50. W języku C# szablon List implementuje funkcjonalność listy. Z inicjalizacji obiektu wykaz wynika, że jego elementami są:
A. liczby całkowite
B. liczby rzeczywiste
C. elementy typu List
D. elementy o niezdefiniowanym typie
51. Która metodyka zarządzania projektem jest optymalna, gdy zakres projektu w początkowej fazie nie jest do końca znany, wymagania mogą ulec zmianie w trakcie trwania projektu oraz mogą pojawić się nowe wymagania?
A. Model kaskadowy
B. Model V
C. Agile
D. PRINCE2


52. Aplikacja mobilna wyświetla listę, której każdy z elementów może być dotknięty palcem, aby wyświetlić jego szczegóły. Zdarzenie odpowiadające tej akcji to
A. value changed.
B. button clicked.
C. tapped.
D. toggled.


53. Założenie programowania obiektowego polegające na ukrywaniu składowych klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
A. dziedziczenie.
B. wyjątki.
C. polimorfizm.
D. hermetyzacja.


54. Które zdarzenie jest wygenerowane, gdy nieaktywne okno lub kontrolka zostaje kliknięta myszą?
A. blur.
B. keyup.
C. validating.
D. focus.


55. Przedstawiony fragment programu w języku C# generuje hasło. Wskaż zdanie PRAWDZIWE określające własność tego hasła:
A. Może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz symbole.
B. Może zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry.
C. Jest co najwyżej 7-znakowe, co wyznacza zmienna i.
D. Jest 8 znakowe lub dłuższe oraz zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry.
56. Przedstawiony zapis w języku Python prezentuje:
A. strukturę
B. kolejkę (LIFO)
C. stos
D. tablicę asocjacyjną (słownik)
57. Strategia budowania algorytmu poprzez podział na dwa lub więcej mniejszych podproblemów tak długo, aż fragmentu staną się proste do bezpośredniego rozwiązania jest metodą:
A. heurystyczną
B. komiwojażera
C. dziel i zwyciężaj
D. najkrótszej ścieżki


58. Z tabeli przedstawiającej złożoność obliczeniową algorytmów sortowania na dowolnym, dużym, zbiorze wejściowym (ponad 100 elementów) wynika, że najszybszą metodą jest algorytm sortowania:
A. przez scalanie
B. bąbelkowego
C. przez zliczanie
D. kubełkowego
59. Zadaniem interpretera jest:
A. analizowanie składni całego programu przed jego uruchomieniem
B. wykonanie skryptu instrukcja po instrukcji
C. optymalizowanie większej części kodu, w celu szybszego wykonania
D. przetłumaczenie kodu na kod maszynowy


60. W tabeli przedstawiono doświadczenie zawodowe pracowników firmy IT. Do zbudowania aplikacji front-end powinien/powinna zostać przydzielony/przydzielona:
A. Ewa
B. Anna
C. Patryk
D. Krzysztof
61. W przedstawionym fragmencie kodu Java wskaż nazwę zmiennej, która będzie w stanie przechowywać wartość 'T'
A. zm1
B. zm2
C. zm4
D. zm3
62. Przedstawione w filmie działania wykorzystują narzędzie
A. debugera analizującego wykonywany kod
B. kreatora kodu java
C. kreatora GUI tłumaczącego kod do języka XAML
D. kompilatora interfejsu graficznego
63. Reguła zaangażowania i konsekwencji jako jedna z reguł wywierania wpływu wiąże się
A. z odwdzięczeniem się osobie, która wyświadczyła nam przysługę
B. z sugerowaniem się opinią danej społeczności
C. z doprowadzeniem spraw do końca
D. z posłuszeństwem wobec autorytetów


64. W językach C++ lub C# słowo kluczowe virtual można stosować do
A. pól klasy
B. konstruktorów
C. metod klasy
D. funkcji zaprzyjaźnionych


65. Narzędziem dedykowanym do implementacji aplikacji w środowisku WPf (ang. Windows Presentation Foundation) jest
A. Visual Studio
B. NetBeans
C. PyCharm
D. XamarinStudio


66. Przedstawiony symbol przedstawia
A. Creative Commons
B. domenę publiczną
C. prawa autorskie
D. prawo cytatu
67. Zastosowanie modyfikatora abstract w definicji metody klasy oznacza, że
A. w klasie tej należy zaimplementować tę metodę
B. nie można dziedziczyć po tej klasie
C. w klasach dziedziczących nie wolno implementować tej metody
D. klasa ta jest bazowa dla innych klas


68. Wskaż rodzaj testów, które przeprowadza się podczas fazy tworzenia kodu źródłowego
A. testy wydajnościowe
B. testy kompatybilności
C. testy wdrożeniowe
D. testy jednostkowe


69. Jedną z wytycznych standardu WCAG 2.0 jest
A. unikanie zapisu informacji w formie uproszczonej
B. zmniejszanie zawartości strony poprzez zaniechanie stosowania alternatyw tekstowych dla obrazów i video
C. stosowanie kilku schematów kolorystycznych, w tym bardzo kontrastowego
D. stosowanie jednego, odpowiednio dużego rozmiaru czcionki


70. Wskaż niestabilny algorytm sortowania
A. sortowanie bąbelkowe
B. sortowanie przez wstawianie
C. sortowanie szybkie
D. sortowanie przez zliczanie


71. Przedstawiona deklaracja zmiennych zapisanych językiem JAVA obejmuje
A. dwie zmienne typu napisowego, dwie typu całkowitego i jedną logiczną
B. dwie zmienne typu strukturalnego
C. jedną zmienną typu napisowego, dwie typu całkowitego, jedną znakowego i jedną logiczną
D. jedną zmienną typu napisowego, jedną typu rzeczywistego, jedną całkowitego, jedną znakowego i jedną logiczną
72. Z przedstawionej definicji pola licznik można wywnioskować, że
A. aktualna wartość pola jest wspólna dla wszystkich instancji klasy i nie może być modyfikowana
B. aktualna wartość pola jest wspólna dla wszystkich instancji klasy
C. pole jest powiązane z daną instancją klasy i jego wartość jest charakterystyczna tylko dla tej instancji
D. pole nie może być modyfikowane w kodzie klasy
73. Aby w aplikacji Web zaimplementować mechanizm gromadzenia na komputerach użytkowników danych statystycznych, można zastosować
A. buforowanie
B. ciasteczka
C. sesje
D. formularze


74. Zakładając, że przedstawiona hierarchia klas reprezentuje figury geometryczne została prawidłowo zaimplementowana funkcjonalnie, a każda z możliwych figur zawiera metodę liczenia pola, to sposób deklaracji metody liczPole() wskazuje, że znajduje się ona w klasie
A. figura
B. trapez
C. czworokąt
D. trójkąt
75. Z przedstawionego fragmentu kodu można wywnioskować, że element o nazwie rysunek jest
A. konstruktorem
B. polem klasy
C. metodą klasy
D. obiektem
76. W aplikacji desktopowej zdefiniowano listę rozwijaną i przypisano cztery funkcje obsługujące zdarzenia tej kontrolki. Który komunikat zostanie wyświetlony w momencie wyboru w liście?
A. Zdarzenie 3
B. Zdarzenie 4
C. Zdarzenie 1
D. Zdarzenie 2
77. Programista chce dobrać najszybciej działający algorytm przetwarzania danych w swojej aplikacji. Na podstawie przedstawionej w tabeli złożoności obliczeniowej, należy wybrać algorytm numer
A. 2 lub 3
B. 3
C. 4
D. 1 lub 5
78. Frameworkiem umożliwiającym programowanie aplikacji desktopowych jest
A. WPF
B. Symfony
C. Xamarin
D. Angular


79. Którą strukturę danych reprezentuje przedstawiony kod zapisany w języku C#?
A. tablicę jednowymiarową
B. tablicę dwuwymiarową
C. stos
D. listę
80. Przedstawiony listing zawiera pola pewnej klasy. Które pole (pola) są dostępne z poziomu programu głównego poprzez wywołanie postaci nazwaObiektu.nazwaPola?
A. p1
B. p3 i p4
C. tylko p3
D. tylko p3, p4, p5
81. Z której kolekcji należy skorzystać, aby przechowywać dane związane z elementem interfejsu użytkownika tak, aby element był ten informowany przez kolekcję o dodaniu, usunięciu lub zmianie jej elementu
A. ObservableCollection
B. KeyedCollection
C. Collection
D. ReadOnlyCollection


82. Na funkcjonalnie równoważnych sobie listingach fragmentów aplikacji Angular i React.js jest utworzona lista punktowana, która zawiera
A. tyle elementów, ile jest elementów w tablicy books, w każdym punkcie listy jest jeden element tablicy
B. tyle elementów, ile jest elementów w tablicy books, w każdym punkcie listy jest element o treści {book}
C. tylko jeden element o treści Harry Potter, Hobbit, Władca pierścieni
D. tylko jeden element o treści Harry Potter
83. W środowisku do tworzenia aplikacji, którego menu zostało przedstawione, aby usunąć wszystkie pliki pośrednie i wyjściowe projektu należy wybrać opcję
A. Run Code Analysis on Solution
B. Batch Build
C. Build Solution
D. Clean Solution
84. Pierwszym etapem tworzenia aplikacji jest
A. utworzenie przypadków testowych
B. projekt architektury systemu
C. dobór zestawu typów i zmiennych dla aplikacji
D. analiza wymagań klienta


85. Według dokumentacji menu Navbar z biblioteki Bootstrap 4, aby utworzyć menu należy zdefiniować listę
A. < ul class="a, .nav-item" > ... < /ul>
B. < ol class="navbar-nav" > ... < /ol>
C. < ol class="a, .nav-item" > ... < /ol>
D. < ul class="navbar-nav" > ... < /ul>
86. W przedstawionym filmie ukazano kreator interfejsu użytkownika, dla którego automatycznie powstaje
A. kod Java
B. obsługa wciśniętego przycisku
C. kod XML
D. obsługa przycisku ekranu dotykowego
87. Dziedziczenie jest stosowane, gdy istnieje potrzeba
A. asynchronicznej obsługi długotrwałych operacji
B. definicji klasy bardziej specjalistycznej niż już zdefiniowana
C. stosowania wartości stałych, niezmiennych przez czas trwania aplikacji
D. zdefiniowania zakresu widzialności metod i pól jednej klasy


88. Wskaż frazę, która w języku angielskim oznacza "testy wydajnościowe"
A. unit testing
B. performance testing
C. integration testing
D. security testing


89. Kod w języku JavaScript jest
A. prototypem metody klasy
B. definicją zmiennej typu tablicowego
C. prototypem interfejsu
D. definicją funkcji strzałkowej
90. Teoria ustalania celów opisuje właściwie określony cel jako SMART, od pierwszych liter słów: specyficzny, Mierzalny, Ambitny, Realny i Terminowy. Wskaż cel, którego osiągnięcie wymaga wysiłku i stanowi wyzwanie dla pracownika
A. Mierzalny
B. Ambitny
C. Terminowy
D. Specyficzny


91. Co można obliczyć za pomocą przedstawionego algorytmu działającego na liczbach całkowitych dodatnich?
A. sumę cyfr wczytanej liczby
B. liczbę cyfr we wczytanej liczbie
C. największy wspólny dzielnik wczytanej liczby
D. sumę wczytanych liczb
92. Którego kodu może dotyczyć przedstawiona treść wygenerowana podczas uruchomienia programu Java>
A. Kodu 4
B. Kodu 2
C. Kodu 3
D. Kodu 1
93. Wskaż przykład wypadku przy pracy
A. oparzenie ręki, które nastąpiło w czasie nieobowiązkowego doszkalania w czasie wolnym pracownika
B. złe samopoczucie wywołane przewlekła chorobą pracownika, które nastąpiło w miejscu pracy
C. uraz stawu skokowego, który nastąpił podczas bezpośredniej drogi do pracy
D. złamanie nogi podczas urlopu wypoczynkowego udzielonego przez pracodawcę


94. Która dokumentacja funkcji jest prawidłowa dla przedstawionego kodu źródłowego?
A. Dokumentacja 1
B. Dokumentacja 3
C. Dokumentacja 4
D. Dokumentacja 2
95. Przedstawiony zbiór operatorów należy do grupy operatorów
A. arytmetycznych
B. przypisania
C. logicznych
D. porównania
96. Który typ testów może być opisany przedstawionym scenariuszem
A. testy wydajnościowe
B. testy jednostkowe
C. testy kompatybilności
D. testy funkcjonalne
97. Którą wartość zwróci funkcja zapisana językiem C++, jeżeli jej parametr wejściowym jest tablica utworzona w następujący sposób: int tablica[6] = {3,4,2,4,10,0);?
A. 10
B. 0
C. 23
D. 20
98. Aby zaimplementować w aplikacji jednokierunkową funkcję skrótu tzw. funkcję haszującą można posłużyć się algorytmem
A. DES
B. RSA
C. AES
D. MD5


99. Liczba A4 zapisana systemem heksadecymalnym ma postać binarną
A. 1010100
B. 10100100
C. 10100010
D. 1011100


100. Wskaż uproszczony kod XAML dla kontrolek w przedstawionym oknie dialogowym
A. Kod 3
B. Kod 1
C. Kod 2
D. Kod 4
101. Przedstawiony kod napisany w języku XML/XAML definiuje
A. stepper
B. listę rozwijaną
C. suwak
D. przełącznik
102. Przedstawiony opis licencji w ramce wskazuje, że jest to licencja
A. OEM
B. Open Source
C. Freeware
D. Shareware
103. W wyniku wykonania przedstawionego kodu w konsoli wyświetlona zostanie liczba
A. 108
B. 115
C. 73
D. 0
104. Klasa w programowaniu obiektowym to
A. zmienna
B. wskaźnik
C. instrukcja
D. typ danych


105. Przedstawiony kod funkcji "wykonaj()" sprawdza, czy
A. wszystkie elementy tablicy są równe wartości określonego elementu (argument)
B. określony element (argument) znajduje się w tablicy zawierającej liczby całkowite
C. w tablicy liczb całkowitych znajdują się tylko wartości 4, 15, -2, 9, 202
D. określony element (argument) jest wartością z zakresu od 0 do 4
106. Poprawna definicja konstruktora przedstawionej klasy w języku C++ może wyglądać jak w
A. Deklaracji 1
B. Deklaracji 2
C. Deklaracji 3
D. Deklaracji 4
107. Wywołanie funkcji zamien napisanej w języku C++ może wyglądać następująco
A. zamien(12, 34);
B. zamien(*a, *b); //a,b - zmienne typu całkowitego
C. zamien(&a, &b); //x,y - zmienne typu całkowitego
D. zamien(m,n); //m,n - zmienne typu całkowitego
108. W programie napisanym w języku C++ należy utworzyć zmienną, która przechowa liczbę rzeczywistą. Określ typ tej zmiennej
A. int
B. double
C. number
D. numeric


109. Przedstawiony fragment opisuje funkcję resize języka C++. Funkcja ta zmniejszy długość elementu string, gdy wartość parametru
A. c jest mniejsza niż bieżąca długość łańcucha
B. n jest mniejsza niż bieżąca długość łańcucha
C. n jest większa niż bieżąca długość łańcucha
D. c jest większa niż bieżąca długość łańcucha
110. Co stanie się po wykonaniu przedstawionego fragmentu kodu napisanego w języku C++?
A. do tablicy liczby, na jej początku, dodawane są kolejne wartości
B. z tablicy liczby usuwane są elementy, za każdym obiegiem pętli usuwany jest element z jej końca
C. z tablicy liczby usuwane są elementy, za każdym obiegiem pętli usuwany jest element z jej początku
D. do tablicy liczby, na jej końcu, dodawane są kolejne wartości
111. Na rysunku przedstawiony jest fragment schematu blokowego pewnego algorytmu. Ile razy zostanie sprawdzony warunek n<7?
A. 8
B. 5
C. 7
D. 6
112. Które narzędzie programistyczne służy do tłumaczenia kodu źródłowego do postaci zrozumiałej dla komputera, sprawdza wszystkie instrukcje kodu, czy nie występują w nich błędy, a następnie tworzy wykonywalny moduł?
A. interpreter
B. kompilator
C. debugger
D. dekompilator


113. Przedstawiona dokumentacja opisuje algorytm sortowania
A. szybkiego (Quicksort)
B. przez wybór
C. przez wstawianie
D. bąbelkowe
114. Pracując w grupie i dbając o jej poprawne funkcjonowanie, nie należy
A. wzajemnie się motywować
B. rzetelnie i na czas wywiązywać się ze swoich zobowiązań
C. dbać wyłącznie o własny interes
D. brać odpowiedzialność za podejmowane działania


115. Który blok kodu zawiera przykład użycia rekurencji?
A. Blok 1
B. Blok 3
C. Blok 4
D. Blok 2
116. Programy działające w systemach Android wykorzystują do interakcji z użytkownikiem klasę
A. Activity
B. Screens
C. Fragments
D. Windows


117. W wyniku wykonania przedstawionego kodu napisanego w języku C++ w konsoli zostanie wyświetlony ciąg liczb
A. 1 2 3 4 5 6
B. 2 3 4 5 6 7
C. 1 2 3 4 5
D. 2 3 4 5 6
118. Do form przekazu werbalnego należy
A. mówienie
B. wyraz twarzy
C. pozycja ciała
D. gestykulacja


119. Przy pomocy którego obiektu można utworzyć kontrolkę wskazaną strzałką na obrazie?
A. Windows - dla biblioteki WPF; JFrame - dla biblioteki Swing
B. Text - dla biblioteki WPF; JText - dla biblioteki Swing
C. Box - dla biblioteki WPF; JField - dla biblioteki Swing
D. TextBox - dla biblioteki WPF; JTextField - dla biblioteki Swing
120. Co zostanie wyświetlone po wykonaniu przedstawionego kodu zapisanego w języku C++?
A. Pochodna. Pochodna.
B. Bazowa. Pochodna.
C. Pochodna. Bazowa.
D. Bazowa. Bazowa.
121. W przedstawionym kodzie zostało zaprezentowane jedno z podstawowych założeń programowania obiektowego. Jest to
A. polimorfizm
B. abstrakcja
C. dziedziczenie
D. hermetyzacja
122. Framework Angular został napisany w języku
A. Postscript
B. PHP
C. Typescript
D. C#


123. Jedną z możliwości testów funkcjonalnych wykonywanych na aplikacji webowej jest sprawdzenie
A. bezpieczeństwa aplikacji
B. stopnia optymalizacji kodu aplikacji
C. wydajności aplikacji
D. poprawności wyświetlanych elementów aplikacji


124. Wyróżnione elementy w przedstawionych ramkach mają za zadanie
A. pobranie nazwy obiektu reprezentującego okno aplikacji
B. ustawienie nazwy obiektu reprezentującego okno aplikacji
C. ustawienie tytułu okna na "Tekst"
D. zapisanie tytułu okna do obiektu Tekst
125. Jaki będzie efekt działania przedstawionych dwóch równoważnych funkcjonalnie fragmentów kodu źródłowego?
A. wyświetlony na stronie tekst w akapicie: "Egzamin zawodowy"
B. wyświetlony na stronie tekst w nagłówku: "Egzamin zawodowy"
C. nadany tytuł każdego elementu HTML: "Egzamin zawodowy"
D. nadany tytuł strony: "Egzamin zawodowy"
126. Jaki kwalifikator należy nadać metodzie, aby dostęp do niej był możliwy tylko z ciała tej klasy i klas potomnych,a jednocześnie, żeby ta metoda nie była dostępna w dowolnej funkcji?
A. public
B. private
C. reinterpret_cast
D. protected


127. Co zostanie zapisane w etykiecie label po wykonaniu przedstawionego kodu, uruchomionego po kliknięciu w przycisk okna aplikacji?
A. suma liczb parzystych z przedziału od 0 do 100
B. liczby parzyste z przedziału od 0 do 100
C. suma liczb z przedziału od 0 do 100
D. liczby z przedziału od 0 do 100
128. Szkodliwe oprogramowanie, zaprojektowane w celu zapewnienia hakerom uprawnień administracyjnych do komputera ofiary bez jej wiedzy, to
A. wirus
B. keylogger
C. robak
D. rootkit


129. Po wykonaniu przedstawionego kodu zapisanego w języku C++ na ekranie konsoli zostanie wyświetlony tekst:
A. "%s dodawania: %d + %.2f=%f", "Wynik", a, b, w
B. dodawania: 5+5.12345=10.123450 Wynik
C. Wynik dodawania: 5+5.12=10.123450
D. "%s dodawania: %d + %.2f = %f", "Wynik", 5, 5.12345, 10.123450
130. Jaki ciąg tekstowy zostanie wyświetlony po wykonaniu jednego z przedstawionych kodów?
A. {{2+2}}
B. {2+2}
C. 4
D. {4}
131. W języku Java wyjątek ArrayIndexOutOfBoundsException może pojawić się w sytuacji odwołania się do elementu tablicy, którego
A. wartość jest większa niż rozmiar tablicy
B. indeks jest równy lub większy od rozmiaru tablicy
C. indeks jest z przedziału od 0 do n-1, gdzie n jest rozmiarem tablicy
D. wartość jest większa niż jego indeks


132. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa polega na wykonywaniu
A. 10 uciśnięć klatki piersiowej i 5 oddechów ratowniczych
B. 15 uciśnięć klatki piersiowej i 3 oddechów ratowniczych
C. 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechów ratowniczych
D. 20 uciśnięć klatki piersiowej i 1 oddechu ratowniczego


133. Przedstawiony na filmie kod napisany w języku C++ nie kompiluje się. Co należy zmienić w tym kodzie, aby proces kompilacji wykonał się bez błędów?
A. dodać deklarację funkcji sprawdz przed funkcją main
B. zapisać poprawnie warunek w instrukcji if w linii 11, np. sprawdz(x)==true
C. poprawić błąd w funkcji sprawdz, polegający na braku nawiasów {} w pętli for
D. zadeklarować zmienną sprawdz przed jej użyciem w linii 11
134. Która metoda biblioteki jQuery języka JavaScript odpowiada za naprzemienne dodawanie i usuwanie klasy elementu?
A. .toggleClass()
B. .switchClass()
C. .changeClass()
D. .bingClass()


135. Framework to
A. platforma programistyczna dostarczająca pewne komponenty i narzucająca pewien szkielet lub metodykę tworzenia aplikacji
B. zbiór podprogramów, danych i złożonych typów danych wykorzystywanych w kodzie źródłowym aplikacji
C. oprogramowanie, które metodą drag and drop umożliwia utworzenie interfejsu aplikacji
D. narzędzie służące do tworzenia, modyfikowania, testowania i uruchamiania oprogramowania


136. Diagram Gantta jest stosowany w celu
A. obrazowania funkcjonalności systemu
B. szczegółowej analizy czasowo-kosztowej projektu
C. planowania i zarządzania projektem
D. wizualizacji zależności między elementami systemów


137. Jednym z zadań widoku we wzorcu MVVM (Model_View-Viewmodel) jest
A. obsługa logiki aplikacji - zawiera implementację algorytmów
B. obsługa interakcji użytkownika, utworzenie interfejsu użytkownika
C. udostępnianie danych dla widoku oraz wymiana danych z modelem
D. przechowywanie pobranych oraz przetworzonych danych


138. Jednostką zalecaną przy tworzeniu układu interfejsu aplikacji jest
A. mm
B. px
C. dp
D. pt


139. Które logo przedstawia narzędzie, którego nie wykorzystuje się do tworzenia aplikacji mobilnych
A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
140. Frameworki/biblioteki typowe dla aplikacji webowych to
A. ASP.NET Core, jQuery, Joomla!, Wordpress, Angular
B. jquery, Joomla!, Wordpress, android Studio, Xamarin
C. ASP.NET Core, Django, Angular, React.js, Node.js
D. Visual Studio, Eclipse, angular, React.js, Node.js


141. Jak zaimportować tylko komponent z biblioteki React?
A. import React.Component from 'react'
B. import [ Component ] from 'react'
C. import Component from 'react'
D. import { Component } from 'react'


142. W wyniku wykonania przedstawionego kodu zostaną wypisane
A. elementy tablicy o następujących indeksach: 1, 2, 4, 5, 7, 8
B. elementy spod indeksów tablicy podzielnych przez 3
C. wszystkie elementy tablicy, które są podzielne przez 3
D. wszystkie nieparzyste elementy tablicy
143. W firmie IT obowiązują przedstawione wytyczne dotyczące zarządzania projektami, Wynika z nich, że firma stosuje model zarządzania
A. prototypowy
B. zwinny
C. kaskadowy
D. spiralny
144. Aby zastosować framework Django należy programować w języku
A. C#
B. JavaScript
C. Python
D. Java


145. Wskaż wspólną cechę wszystkich kontrolek przedstawionych w ramce
A. wszystkie są widoczne
B. mają tło tego samego koloru
C. mają ten sam kolor czcionki
D. są w nich ustawione te same wartości domyślne
146. Aby programować aplikacje desktopowe za pomocą języka Java można wybrać środowisko
A. NetBeans
B. SharpDevelop
C. PyCharm
D. Ms Visual Studio


147. Przedstawiona pętla wykorzystuje obiekt random do
A. wielokrotnego losowania liczby, aby utworzyć napis składający się z liczb pseudolosowych
B. wypełnienia tablicy wynik liczbami pseudolosowymi
C. pojedynczego wylosowania znaki z podanej puli znaków
D. wygenerowania 8-znakowego losowego napisu składającego się z liter
148. Ryzykiem zawodowym nazywa się
A. zagrożenie wypadkowe występujące na stanowisku pracy
B. skutki zagrożeń wypadkowych wystepujących na stanowisku pracy
C. ciężkość następstw niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą
D. prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych


149. Który system operacyjny jest natywnym systemem do tworzenia aplikacji mobilnych w języku Swift?
A. iOS
B. LG UX
C. Android
D. Windows UWP


150. Które wyrażenie logiczne należy zastosować, aby sprawdzić czy zmienna x przechowuje wartości ujemne albo z przedziału (10, 100)
A. x > 10 || x < 100 || x < 0
B. (x > 10 && x < 100) || x < 0
C. x > 10 || x < 100 || x < 0
D. (x > 10 || x < 100) && x < 0


151. Odpowiednikami zmiennych i funkcji programowania strukturalnego są w programowaniu obiektowym
A. pola i metody
B. metody statyczne i abstrakcyjne
C. hermetyzacja i dziedziczenia
D. pola i kwalifikatory dostępu


152. Za pomocą React.js i Angular zapisano funkcjonalnie równoważne kody źródłowe. Aby w metodzie handleSubmit można było wyświetlić zawartość kontrolki input w miejscu oznaczonym ??? należy odnieść się do atrybutu o nazwie
A. nazwa4
B. nazwa2
C. nazwa1
D. nazwa3
153. Który kod jest implementacją przedstawionego fragmentu algorytmu?
A. Kod 1
B. Kod 2
C. Kod 3
D. Kod 4
154. Dla podanego algorytmu złożoność obliczeniowa jest równa
A. O(n log n)
B. O(n)
C. O(1)
D. O(n2)
155. Wskaż kod funkcjonalnie równorzędny przedstawionemu
A. Kod 1
B. Kod 2
C. Kod 3
D. Kod 4
156. Środowiskiem dedykowanym do tworzenia aplikacji mobilnych dla urządzeń Apple i wykorzystującym do tego celu różne języki programowania w tym Java i Objective C jest
A. Android Studio
B. NetBeans
C. XCode
D. React Native


157. Przedstawiony symbol ochrony przeciwpożarowej oznacza
A. tablicę rozdzielczą
B. alarm pożarowy
C. wyłącznik prądu
D. stanowisko zdalnego uwalniania
158. Systemem kontroli wersji jest
A. Trello
B. Jira
C. Git
D. Bugzilla


159. Sumą liczb binarnych 1101 i 1001 jest
A. 1110
B. 10111
C. 1001
D. 10110


160. Wskaż cechę charakterystyczną dla metody abstrakcyjnej
A. jest zawsze prywatna
B. jest pusta w klasach potomnych
C. nie jest zaimplementowana w klasie bazowej
D. jest pusta w klasie bazowej


161. Błędy interpretracji kodu wytworzonego za pomocą środowiska React.js lub Angular można śledzić przy pomocy
A. wbudowanego w środowisko debuggera
B. konsoli przeglądarki internetowej
C. narzędzi zainstalowanych po stronie serwera aplikacji
D. kompilatora języka JavaScript


162. W standardzie dokumentacji testów oprogramowania IEEE 829-1998 jest opisany dokument, który zawiera informacje o tym, które przypadki testowania zostały użyte, kto je użył i czy powiodły się. Jest to
A. Test Plan
B. Test Procedure Specification
C. Test Log
D. Test Summary Report


163. Klasie o nazwie samochod nadano cechy: marka, rocznik, parametry[]. Cechy te należy zdefiniować jako
A. funckje
B. pola
C. interfejsy
D. metody


164. Błąd kompilacji "incompatible types" może zostać wygenerowany, gdy
A. funkcja przyjmuje jako argument całkowitą, a wywołana została z napisem jako parametr
B. popełniono błąd podczas deklaracji zmiennej, zastosowano typ, który nie istnieje
C. zmiennej typu int została przypisana wartość 243
D. funkcja zwraca typ void, a podczas wywołania nie jest przypisana do żadnej zmiennej


165. Programista aplikacji mobilnych chce przekwalifikować się na pracownika Full-Stack Developer. Wskaż kurs, który powinien wybrać, aby było to możliwe
A. Mastering Cross-platform Developping
B. Ultimate C# Serier from Beginner to Advanced
C. Complete JavaScript React, SQL, Node.js Cource
D. Raster and Vector Graphics with Adobe


166. Oznaczeniem komentarza wieloliniowego w języku Java jest
A. /* ... */
B. <!-- ... -->
C. // ... //
D. """ ... """


167. Wskaż numeryczne typy stałoprzecinkowe
A. float, double
B. int, short, long
C. bool char, string
D. long long, long double


168. W którym języku programowania kod źródłowy programu, przed jego uruchomieniem, musi być skompilowany do kodu maszynowego konkretnej architektury procesora?
A. PHP
B. Perl
C. Java
D. C++


169. Projektując aplikację zorientowaną obiektowo należy założyć, że program będzie sterowany za pomocą
A. modułów z zawartymi w nich funkcjami i zmiennymi globalnymi
B. pętli dyspozytora, która w zależności od zdarzenia wywoła odpowiednią funkcję
C. definicji warunków końcowego rozwiązania
D. zbioru instancji klas współpracujących ze sobą


170. Które stwierdzenie dotyczące pojęcia obiekt jest prawdziwe?
A. obiekt jest typem złożonym
B. obiekt jest instancją klasy
C. obiekt i klasa są tożsame
D. obiekt umożliwia zdefiniowanie klasy


171. Która cecha wyróżnia framework od biblioteki?
A. Framework determinuje architekturę aplikacji i dostarcza jej szkielet
B. Framework dostarcza funkcje użytkowe w danej dziedzinie problemu
C. Framework jest zbiorem funkcjonalności, które programista może wykorzystać
D. Framework dostarcza API do większego zestawu funkcji


172. Narzędziem do monitorowania procesu wykonywania zadań przez członków zespołu projektowego może być diagram
A. Venna
B. Gantta
C. związków encji
D. aktywności UML


173. Jedną z chorób, która występuje u programistów na skutek długotrwałej pracy z myszą komputerową lub klawiaturą, chrakteryzującą się bólami, drętwieniem i zaburzeniami czucia w obszarze 1-3 palca ręki jest
A. zespół cieśni kanału nadgarstka
B. zespół suchego oka
C. kifoza
D. dyskopatia


174. Aby zadeklarować pole, które będzie pełniło funkcję licznika instancji klasy, należy definicję takiego pola poprzedzić słowem kluczowym
A. register
B. static
C. operator
D. virtual


175. Jeżeli w aplikacji występuje błąd działania, a programista musi sprawdzić wartości przechowywane w zmiennych, w danym momencie uruchomienia aplikacji, to należy do tego celu wykorzystać
A. analizator składni
B. wirtualną maszynę
C. debugger
D. interpreter


176. Która lista typów obejmuje jedynie typy złożone?
A. class, struct, float
B. char, struct, union
C. class, struct, union
D. unsigned, struct, float


177. Liczba 1AF zapisana kodem szesnastkowym po przeliczeniu na kod dziesiętny wynosi
A. 431
B. 6890
C. 26
D. 257


178. Wewnątrz klasy pracownik zdefiniowano przedstawione metody. Do której z nich można zgodnie z jej przeznaczeniem dopisać element diagnostyczny o treści: cout << "Obiekt został usunięty";?
A. operator==
B. pracownik
C. ~pracownik
D. wypisz
179. Zmienna typy logicznego może przyjąć wartości:
A. 1, -1
B. true, false
C. 0 oraz dowolną całkowitą
D. trzy dowolne naturalne


180. Szablon MojaTablica implementuje funkcjonalność tablicy o indeksach różnego typu i elementach różnego typu. Na podstawie przedstawionego kodu, który wykorzystuje szablon do inicjacji tablicy asocjacyjnej wskaż definicję wykorzystującą szablon do utworzenia tablicy, w której indeksami są liczby całkowite a elementy napisy
A. MojaTablica tab2 = MOjaTablica();
B. int tab2[] = new MojaTablica();
C. MojaTablica tab2 = new MojaTablica();
D. int tab2 = new MojaTablica();
181. Na podstawie definicji przedstawionej w ramce wskaż, który rysunek przedstawia komponent Chip zdefiniowany w bibliotece Angular Material.
A. Rysunek 1
B. Rysunek 2
C. Rysunek 3
D. Rysunek 4
182. Na przedstawionych rysunkach znajduje się okno aplikacji w stanie początkowym oraz po wypełnieniu danych. Zakładając, że pole "Dostępne środki" jest przeznaczone do wprowadzania wartości typu rzeczywistego, wskaż składowe struktury, które optymalnie pasują do tych danych
A. Kod 1
B. Kod 2
C. Kod 3
D. Kod 4